Vrijplaatsenaanpak met partners

De analyse van een locatie of een groep leidt regelmatig tot de conclusie dat je de problemen niet alleen hebt. Veel overheidsdiensten maar ook veel gemeentelijke afdelingen of onderdelen blijken dan vaak bemoeienis te hebben met de groep of locatie.

En niemand heeft de sleutel om de volledige problematiek alleen te tackelen. Daarom is goede informatie-uitwisseling van groot belang om te komen tot de juiste stappen. FN Integraal milieuadvies maakt voor zover mogelijk met u gebruik van diverse bestaande convenanten om doelgericht samen te werken.

Voorbeelden zijn het Vrijplaatsenconvenant, hennepconvenant, convenant van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum, het convenant Toezicht en handhaving onrechtmatige en onveilige woonsituaties in de regio Midden- en West-Brabant e.d..

Boodschap: Gedogen is voorbij

Nadat in elke veiligheidsregio een convenant 'vrijplaatsen' en later een RIEC-convenant werd aangegaan, bleef het gelukkig niet bij een papieren samenwerking alleen. Veel gemeenten hebben samen met hun convenantpartners controles uitgevoerd op locaties waar ze voorheen nauwelijks kwamen. Sommige gemeenten hebben de handhaving ook daadwerkelijk doorgezet. Bij een aantal bleef dit 'hangen'. Helaas horen we nog te veel geluiden, dat partijen lang niet op alle plaatsen komen. En dat is niet goed. Burgers pikken dit niet altijd meer, al begrijpen zij de aard van de problematiek vaak wel.