Integrale horecacontroles

Het toezicht op de horecabedrijven is gewijzigd. Niet meer de rijksoverheid maar gemeenten zijn het bevoegd gezag. Maar ook inhoudelijk wijzigt het toezicht. De prioriteiten zijn vooral gericht op het verstrekken van alcoholhoudende drank aan jeugdigen en of het gebruik van drank door hen alsmede op paracommercie. Veel gemeenten zijn al maanden bezig met het opleiden van bijzondere opsporingsambtenaren die in wisselende gemeenten een kijkje nemen in de horeca.

Verminderd toezicht kun je toejuichen. Maar voor zowel het mindere aantal controles als het terugdringen van administratieve lasten geldt: bij de ondernemer komt meer verantwoordelijkheid te liggen. Het verminderde toezicht houdt ook in, dat als de gemeente een keer langskomt zij ook direct alles wil beoordelen. En dat zijn veel regels.

In 2008 heeft FN Integraal milieuadvies in samenwerking met de gemeente Oss, het Platform Milieuhandhaving Grote Gemeenten (PMGG) en de afdeling Oss van Koninklijke Horeca Nederland een project opgestart om bedrijven zichzelf te laten controleren. Deze zelfcontroles geven de ondernemer meer zicht op de regels die op zijn bedrijf van toepassing zijn. Niet alle regels maar wel de meest relevante. De ondernemer kan de zelfcontrole uitvoeren wanneer het hem uitkomt en is niet afhankelijk van anderen. Ook biedt het de mogelijkheid om eventuele tekortkomingen te verhelpen.

Thans is de informatiebundel "Zelfcontroles horecabedrijven 2013" voor iedereen bereikbaar die zelfcontroles wenst uit te (laten) voeren. Voor die zelfcontrole biedt de informatiebundel naast algemene en specifieke informatie ook een aantal vragenlijsten die de ondernemer kan invullen voor zover deze op zijn bedrijf van toepassing zijn. Door dit jaarlijks te doen, laat de ondernemer bij een controle zien dat hij zijn zaken serieus neemt.

Waar wordt allemaal aandacht aan besteed?

  • Drank- en horecawet m.b.t. vergunningen, inrichtingseisen e.d.
  • Algemene Plaatselijke Verordening m.b.t. exploitatie- en terrasvergunning, precario, paracommercie e.d.
  • Wet op de kansspelen
  • Activiteitenbesluit m.b.t. geur, afval(water), geluid, meldingen, stoken, energie e.d.
  • Brandveiligheid m.b.t. algemene feiten, Bouwbesluit 2012, Wabo e.d.
  • Koelinstallaties
  • Overige onderwerpen als opslag koolzuurflessen, gebruik gasslangen en gasgebrekbeveiliging

Geen gemeenten meer?

Komen deze controles dan in de plaats van gemeentebezoeken? FN Integraal milieuadvies zet zich in om via gemeenten en Koninklijke Horeca Nederland zon groot mogelijk draagvlak te vinden dat een door de ondernemer zelf uitgevoerde controle voor volwaardig wordt gezien. Daarbij hoort ook dat FN Integraal milieuadvies probeert te bewerkstelligen dat gemeenten de door de ondernemer ingevulde vragenlijsten accepteert als controlemiddel. Dit zou er toe kunnen leiden dat de gemeente alleen nog maar steekproefsgewijs horecabedrijven controleert. Deze beslissing is natuurlijk aan de gemeente zelf. Is het dan niet goed, terwijl u zegt alles op orde te hebben, dan zal zon gemeente ook eerder handhavend optreden.

Met de informatiebundel "Zelfcontroles horecabedrijven 2013" hoopt FN Integraal milieuadvies te bereiken dat door het uitvoeren van zelfcontroles het bewustzijn rond, de betekenis van en het bekend zijn met de regels wordt verbeterd en dat daarmee het aantal controles van de overheid verder kan worden teruggedrongen. Beide partijen hebben daar baat bij!

Aanvragen informatiebundel

Interesse in de mogelijkheden van een project en of de informatiebundel? Neemt u met ons contact op.
FN Integraal milieutoezicht geeft graag een toelichting.

Wenst u de bundel te bestellen? Ook dat kan. De bundel is zowel digitaal als in papieren versie te verkrijgen. Vraag naar onze prijzen.

foto infobundel 3